اهداف سیستم مکانیزه جمع آوری زباله خدمات شهری

اهداف سیستم مکانیزه جمع آوری زباله خدمات شهری

1. آسان نمودن کار برای کارگران جمع آوری پسماندها، حفظ سلامتی و کاهش آسیب ها و صدمات وارده به نیروی کار.
2. تخلیه زباله در هر ساعت از شبانه روز در مخازن استاندارد توسط شهروندان.
3. پاکیزگی محیط از پراکندگی کیسه های زباله و پراکندگی زباله در اثر پاره شدن کیسه ها.
4. کاهش اثرات آلودگی حاصل از پراکندگی کیسه ها و حفظ منظر عمومی.
5. کاهش نیاز به وسائل نقلیه زیرا در سیستم جمع آوری مکانیزه در صورتیکه تمام اصول رعایت شود تعداد خانوارهای زیر
پوشش به ازاء هر کارگر در ساعت تا 300 درصد به نسبت روش دستی افزایش می یابد.
6. کاهش نیاز به کارگر: در سیستم تمام مکانیزه فقط راننده به تنهایی کار میکند.
7. کاهش آثار زیست محیطی: با کم شدن وسائل نقلیه، کاهش سوخت مصرفی، کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک حاصل می شود.
8. کاهش دفعات جمع آوری و در نتیجه کاهش هزینه و افزایش بازدهی مسیرهای جمع آوری زیر پوشش.
9. کاهش وسائط نقلیه و فعالیت های مورد نیاز: کاهش دفعات جمع آوری، وسائط نقلیه مورد نیاز را 20 تا 40 درصد کاهش
می دهد. کمتر شدن تعداد کامیون ها و وسائل نقلیه دیگر ، هزینه فعالیت ها، سرمایه گزاری و نگهداری آنان را کاهش داده و
موجب صرفه جوئی می شود.
10 . ایجاد فرصت برای خدمات جدید و توسعه یافته : کاهش دفعات جمع آوری به ایجاد توسعه برنام ه های جم ع آوری مواد
بازیافت شدنی و مواد زائد باغبانی کمک می کند شهرداری ها می توانند برنامه های جدید را اجرا و در ضمن از افزایش
کارکنان و ناوگان جم عآوری نیز پیشگیری کنند.
11 . کاهش دفعات جمع آوری میزان مشارکت افراد را در برنامه بازچرخش برای مواد بازیافت شدنی و مواد زائد باغبانی
افزایش می د هد.

#مکانیزه کردن ماشین های خدمات شهری

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.